Menu
Ks. Bartłomiej Krzos

Ks. Bartłomiej Krzos

URL strony:

Przemienienie Pańskie

Dzisiejsza kolekta zawiera trzy elementy: posłuszeństwo Słowu Bożemu, oczyszczenie naszej duszy i oglądanie Bożej chwały. Tak jak w pierwszym czytaniu Pan wyprowadza Abrahama z jego kraju po to, by objawić mu swoją chwałę w ziemi Kanaan, tak samo Pan Jezus wyprowadza swoich uczniów, żeby objawić im swoją niebieską chwałę. Porządek objawienia Bożego jest jednak odwrotny niż te, który sugeruje modlitwa mszalna. Kiedy wyszli na Górę Tabor, Pan przemienił się wobec nich. Najpierw zobaczyli chwałę Bożą. Przestraszyli się bardzo, więc Pan Jezus uspokajał ich i oczyścił ich dusze z lęku. Na koniec rozległ się głos Ojca, który wzywał do słuchania Słowa Bożego. Przeżycie apostołów na Górze Przemienienia to były dla nich swoiste rekolekcje. Przygotowały ich do tego, do czego nas zachęca św. Paweł w Liście do Tymoteusza. Chodzi o to, aby nie bać się wziąć udziału w trudach i przeciwnościach dla Jezusa Chrystusa. To wezwanie jest bardzo aktualne, zwłaszcza u progu Wielkiego Postu.

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 12, 1-4a Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama:
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

DRUGIE CZYTANIE

2 Tm 1, 8b-l0 Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mt 17, 7

Chwała Tobie, Królu Wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

Mt 17, 1-9 Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zestawia „sprawiedliwość” rozumianą po ludzku z miłosierdziem. Ludzka „sprawiedliwość”, jaką kierowali się faryzeusze polegała na tym, żeby za dobre odpłacać dobrym, a za złe – złym. Daję to, co się komuś należy i dostaję to, co się należy mnie. Sprawiedliwość działa jak obustronna umowa. Tymczasem Księga Powtórzonego Prawa pokazuje, jak miłosierny jest Pan Bóg. Mamy tu Przymierze zawarte między Pana Bogiem a Narodem Wybranym. Jest ono jakby spisana, obustronna umowa. Na mocy tej umowy, Izrael za posłuszeństwo Panu zyskuje obronę, opiekę i błogosławieństwo ze strony Boga. Natomiast co zyskuje Pan Bóg? To że Izrael jest jego Narodem Wybranym i umiłowanym i będzie wywyższony i błogosławiony. Czy to nie dziwna umowa, na której zyskuje tylko jedna strona? Taki jest właśnie Pan Bóg. Daje wiele, a w zamian oczekuje, że człowiek przyjmie Jego dary. To się nazywa miłosierdzie Boże.

PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 26, 16-19 Świętość ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego nakazów, praw i rozporządzeń i słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, żeś ty dziś obiecał być dla Niego ludem wybranym, jak ci powiedział, jeśli zachowasz Jego przykazania. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, jak sam powiedział».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 1-2. 4-5. 7-8 (R.: por. 1)

Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały me drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.

Błogosławieni słuchający Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

2 Kor 6, 2b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził”.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski».

Oto słowo Pańskie.

Bóg nie chce śmierci grzesznika

Dzisiejsza Liturgia Słowa poświęcona jest Prawu i przykazaniom. Jest to poniekąd rozprawa z ludźmi przewrotnymi, którzy uważają się za bardziej sprawiedliwych od samego Pana Boga. Wiemy, że każdy z nas spełnia dobre uczynki i popełnia grzechy. Chcemy, żeby Pan Bóg nasze dobre czyny pamiętał a o grzechach zapominał bardzo szybko. Przewrotni faryzeusze chcieli za pomocą wypełniania przepisów Prawa Mojżeszowego nagromadzić sobie dobre uczynki jak oszczędności na kocie w banku. Takie „konto” miałby im gwarantować bezpieczną przyszłość w czasach ostatecznych. Oni złym okiem patrzyli na Pana Boga, który jest gotów przyjąć do nieba nie tylko „zasłużonych” faryzeuszów, ale też skruszonych grzeszników. Kiedy obłudnicy buntowali się przeciw Bożemu Miłosierdziu i optowali na rzecz bezwzględnej sprawiedliwości Pan Jezus pokazywał im, jak bardzo niesprawiedliwi są samo w swojej obłudzie. Ślepo przestrzegając przepisów dotyczących uczynków, bardzo łatwo zapominają o myślach i słowach, którymi także można człowieka skrzywdzić.

PIERWSZE CZYTANIE

Ez 18, 21-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

To mówi Pan Bóg:
«Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż ma mi zależeć na śmierci występnego, mówi Pan Bóg, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?
A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił.
Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne?
Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 130 (129),1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8 (R.: por. 3)

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho *
na głos mojego błagania.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ez 33, 11

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i miał życie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 5, 20-26 Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz».

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

W dzisiejszym pierwszym czytaniu widzimy Królową Esterę. Lektura Księgi Estery pozwala nam zrozumieć całą trudność sytuacji w jakiej znalazła się królowa i jej naród. Nieprzyjaciele zamierzali zgubę całego Narodu Wybranego i tylko decyzja pogańskiego króla Aswerusa mogła uratować życie całego narodu. Uzależnienie wszystkiego od jednej decyzji człowieka, któremu nie zależy to wielkie ryzyko. Mimo to jednak królowa poprosiła i wyprosiła ocalenie dla swojego narodu. Pan Jezus zaś podkreśla w Ewangelii prawdę, że jeśli grzeszni ludzie umieją dawać coś bezinteresownie innym ludziom, to tym bardziej może zrobić to Bóg. Nie wolno jednak ustawać w prośbach, modlitwach i kołataniach do Jego Serca. Jeśli chcemy, żeby ktoś z ludzi zrobił dla nas coś dobrego, my sami jesteśmy mili i dobrzy dla niego. Jeśli chcemy, żeby Pan Bóg był dla nas hojny w wysłuchiwaniu naszych próśb, my sami powinniśmy być dla Niego hojni i nie szczędzić dla Pana Boga naszego czasu i sił.

PIERWSZE CZYTANIE

Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14 Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

Czytanie z Księgi Estery

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci.
I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła:
«Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.
Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a)

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 51, 12a. 14a

Chwała Tobie, Słowo Boże

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość z Twojego zbawienia.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Mt 7, 7-12 Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».

Oto słowo Pańskie.

Zobacz również

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Sługa Boży Ksiądz Wincenty Granat

Sługa Boży Ksiądz Wincenty Granat

Wysławiając Boże Miłosierdzie

Wysławiając Boże Miłosierdzie

Katolickie Centra Pomocy Rodzinie

Katolickie Centra Pomocy Rodzinie

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

KONTAKT

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu
PL 27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9,
tel.: (+48) 15 6445626, (+48) 15 8322538,
fax: (+48) 15 8322544
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOGOWANIE